Ledenvergadering RKAVC

Geachte leden,

Namens het bestuur van voetbalvereniging RKAVC nodig ik u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 9 november 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark “De Sprunk” te Asenray. Ingesloten treft u de agenda van de ledenvergadering aan. Indien u verhinderd bent gaarne afmelden in de kantine of bij een van de bestuursleden.

Ik hoop u 9 november 2023 te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Dennis Maessen

Secretaris RKAVC

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Afmeldingen.

3. Vaststellen agenda.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2022.

De notulen liggen een uur voor aanvang ter inzage in de kantine.

5. Jaarverslag van het seizoen 2022-2023.

6. Samenstelling bestuur:

A. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en herkiesbaar seizoen 2023 zijn Paul Brouns, Loek Cox en Roel Hermans.

B. Dagelijks bestuur.

7. Financieel overzicht:

A. Financieel jaarverslag

B. Verslag kascontrolecommissie.

C. Verkiezing kascontrolecommissie.

D. Contributie.

E. Vaststellen begroting 2023-2024.

8. Mededelingen van het bestuur.

– Entreeprijs zondag.

– Energie/verduurzaming.

– Oproep vrijwilligers (barpersoneel, lijnentrekken, accommodatie, assistent-scheidsrechter 1e elftal).

9. Activiteiten seizoen 2023-2024.

– Beste wensenbal / nieuwjaarsreceptie 5 januari 2024.

– Afsluitweekend en mini sjneuveltoernooi / minitoernooi 7, 8 en 9 juni 2024.

– Kermis 17, 18 en 19 augustus 2024.

10. Rondvraag en sluiting